Hi, are u see something poppy's?

Hi, are u see something poppy's?